วันที่ 7 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้ นายนัธทวัฒน์ แสงสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด และ สิบเอกวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,รพ.สต.นาคูณใหญ่,อสม. หมู่ 3 และ หมู่ 5 และประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 5 ออกจ่ายทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Share: