แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ 15/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/07/2023
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ 09/05/2023
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/01/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/12/2021
ขุดลอกหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายถนนนาคูณน้อย-นาคำ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ซื้อาหารเสริม(นม)(ศพด.วัดจอมแจ้งเพิ่มอีก2คน)ภาคเรียนที่2/2563เดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564 01/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563และภาคเรียนที่2/2563 05/10/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนางสมผล วงษาเนาว์ จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางหนูนา แสงตีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสุวรรณ น้อยนาง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางรัตติกา น้อยนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท 1?01 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1?01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด ตามแบบเลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาคูณน้อย(ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด เลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่(ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด เลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางแหวน โพธิ์สาจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายลำดับ ลิภา จุดสิ้นสุดบ้านนายปรีชา พงษ์พิศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคูณใหญ่ (ม่วง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๕๔ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ในตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสุวรรณ น้อยนาง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางรัตติกา น้อยนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อพัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างบริการปรับเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูและลูกบิดประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง(ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่