แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/01/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/12/2021
ขุดลอกหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายถนนนาคูณน้อย-นาคำ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ซื้อาหารเสริม(นม)(ศพด.วัดจอมแจ้งเพิ่มอีก2คน)ภาคเรียนที่2/2563เดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564 01/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563และภาคเรียนที่2/2563 05/10/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท 1?01 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1?01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด ตามแบบเลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาคูณน้อย(ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด เลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่(ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด เลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางแหวน โพธิ์สาจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายลำดับ ลิภา จุดสิ้นสุดบ้านนายปรีชา พงษ์พิศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางแหวน โพธิ์สาจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายลำดับ ลิภา จุดสิ้นสุดบ้านนายปรีชา พงษ์พิศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคูณใหญ่ (ม่วง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท 1?01 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1?01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1?01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อพัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2023
จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างบริการปรับเกลี่ยบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูและลูกบิดประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง(ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างบริการบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบเกษตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕6-๐๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2022
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2022
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุส่วนป้องกัน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2022
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคูณทุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างเหมาค่าเช่ารถเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไมโครโฟนเคลื่อนที่ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่