แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายกองการ เคนดง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายเตียน เบาลาด หมู่ที่ 4,6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 18/04/2024
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ 15/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/07/2023
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ 09/05/2023
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/09/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 26/01/2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/12/2021
ขุดลอกหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายถนนนาคูณน้อย-นาคำ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 09/09/2021
ซื้อาหารเสริม(นม)(ศพด.วัดจอมแจ้งเพิ่มอีก2คน)ภาคเรียนที่2/2563เดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564 01/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563 05/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2563และภาคเรียนที่2/2563 05/10/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายกองการ เคนดง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายเตียน เบาลาด หมู่ที่ 4,6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนางสมผล วงษาเนาว์ จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางหนูนา แสงตีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสุวรรณ น้อยนาง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางรัตติกา น้อยนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท 1?01 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท1?01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด ตามแบบเลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ตามแบบ อบต.นาคูณใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างโครงการก่อสร้างขุดฝังวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาคูณน้อย(ตามแบบแปลน อบต.นาคูณใหญ่กำหนด เลขที่ 2/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายกองการ เคนดง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายเตียน เบาลาด หมู่ที่ 4,6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางแหวน โพธิ์สาจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนายลำดับ ลิภา จุดสิ้นสุดบ้านนายปรีชา พงษ์พิศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายอภิชาติ จานแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายนาคูณน้อย-โคกคำก่อ ถึงสาย ห้วยน้ำจาง บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
ซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ในตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายกองการ เคนดง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายเตียน เบาลาด หมู่ที่ 4,6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2024
จ้างมาตกแต่งเวทีประกวด และจัดทำสถานที่ท่าลอยกระทง รวมทั้งประดับตกแต่ง พร้อมไฟส่องสว่างและค่ารื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และไฟส่องสว่างบริเวณเวทีประกวด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างเหมาตกแต่งเวทีประกวด และจัดทำสถานที่ท่าลอยกระทง รวมทั้งประดับตกแต่ง พร้อมไฟส่องสว่างและค่ารื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาคูณใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางพิกุล คงสม จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายบัวผัน วงษาเนาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างบริการปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อ MAZDA รุ่น BT ๕๐ สีขาว หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๕๘๘ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
จ้างมาตกแต่งเวทีประกวด และจัดทำสถานที่ท่าลอยกระทง รวมทั้งประดับตกแต่ง พร้อมไฟส่องสว่างและค่ารื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2023
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างซ่อมแซมระบบปะปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาคูณน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๕๔ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้า อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ในตำบลนาคูณใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่ดินนายสุวรรณ น้อยนาง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนางรัตติกา น้อยนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่