สำนักปลัด

นายนัธทวัฒน์ แสงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
088-913-5217

นางจารุวรรณ  เคนพะนาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
082-2291669

นางยุภาพันธ์  เศรษจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
061-3547959

ส.อ.วิทยา  ภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
080-6561290

น.ส.วนิดา  อุสาพรหม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
091-8658148

นายอุดมศักดิ์  เคนพะนาน
ผช.จพง.ป้องกันฯ
063-3387879

นายจักรินทร์  สินแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
093-4672295

นางสาวดวงรวี  ประกิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
098-6483587

นาง สาวอุไรพร   ปิลอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
063-7719681

นายวาสนา  ใหลอุดี
พนักงานขับรถยนต์
094-9730623

นายไชยญา  วงษาเนาว์
คนงานทั่วไป
065-5312127

นายจึระศักดิ์ ผึ้งศรี
นักการภารโรง
098-1972174

สำนักปลัด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ/ข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการให้อนุญาตต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสำนักงานนายก อบต. งานอาคารและสถานที่ งานกิจการพลังงาน ฝ่ายอำนวยการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย แต่หน้าที่สำคัญ ก็คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายอำนวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุมในการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการนั้น ก็คือบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้ และกำหนดเป็นแนวความคิดและหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสมเกิด ประโยชน์สูงสุด และจัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผน และต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจ และแนวคิดในการปฏิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับ บัญชาตกลงใจ ก็ดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผล ทั้งในระดับบนและระดับล่าง ประกอบด้วย
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายและการสั่งงานของคณะบริหารและปลัด อบต. กลั่นกรองงาน กำกับดูแลก่อนนำเสนอให้ปลัด อบต. พิจารณาและมีหน้าที่ในงานเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ งานบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ งานวิจัย วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็นต่างๆ และงานหนังสือราชการ เป็นต้น
งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ อบต. โดยประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO) ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนการพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง และจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 งานดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และงานนิติการ งานรักษาความสงบ งานเทศกิจและงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์ การทำประชาคม และอื่นๆ การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายรูปแบบ การจัดทำแผน การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในหลากหลายทิศทาง เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำประชาคมพนักงาน การมีส่วนในกิจกรรม อบต. และอื่นๆ การประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
งานสนับสนุนและจัดเตรียมการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฯลฯ การจัดเตรียมการเลือกตั้งทุกประเภท ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โดยประสานกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอื่นๆ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติกร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน/ลูกจ้าง และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอื่นๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในงานนโยบายและแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร อย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน ประมวลผลการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ (เช่น อุทกภัย วาตภัย) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่างๆ ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของ อบต. งานเลขานุการและงานประชุมสภา อบต. คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต. งานสาธารณกุศลของ อบต. และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ในชั้นต่างๆ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของ อบต. งานโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน งานพิมพ์หนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ นำแฟ้มเสนอนายก อบต. / ปลัด อบต. เพื่อลงนาม หรือสั่งการ งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

mungmee

Share: