ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลตำบล

ข้อมูลทั่วไป
ตำบลนาคูณใหญ่มีพื้นที่รวม ๑๗.๗๓๔ ตร.กม.หรือคิดเป็นเนื้อที่ ๑๑,๐๘๓ ไร่โดยประมาณ แบ่งเขตการปกครองดูแลออกเป็น ๗ หมู่ มีจำนวนประชากรที่สำรวจได้ (ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) รวมทั้งสิ้น ๔,๗๔๐ คน จาก ๑,๐๐๗ ครัวเรือน แยกเป็นประชากรชาย ๒,๓๔๐ คน หญิง ๒,๔๐๐ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและทำงานหัตถกรรม (เช่น เครื่องจักสาน) เป็นอาชีพเสริม

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลนาคูณใหญ่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีลำน้ำและลำห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ำกระจายอยู่โดยรอบ พื้นที่สาธารณะบางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าอยู่

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของตำบลนาคูณใหญ่ค่อนข้างร้อนชื้น มี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นฤดูกาลกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง อาจมีอากาศเย็นเป็นบางครั้งและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรือที่เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ตลอดจนอาจมีลูกเห็บตกในบางปี สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนของประชาชน
ฤดูฝน เริ่มต้นฤดูกาลกลางเดือนพฤษภาคม ปรกติมีฝนตกชุกแต่อาจเกิดเหตุการณ์ “ฝนทิ้งช่วง” ในบางปปีและอาจนานถึง ๑–๒ สัปดาห์ ในบางปีอาจรุนแรงและมีฝนน้อยอยู่นานนับเดือนช่วงเดือนกรกฎาคม
ฤดูหนาว เริ่มต้นฤดูกาลกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ราว ๑-๒ สัปดาห์กลางเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาว สภาพอากาศจะแปรปรวนไม่แน่นอน อากาศโดยรวมจะเริ่มเย็นลงแต่อาจมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้าง จากบันทึกข้อมูลปีที่มีอากาศหนาวที่สุดอุณภูมิต่ำสุดวัดได้ ๑๕ องศา
ลักษณะและความเหมาะสมของดิน
ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ ๗๕ เป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ ๑๕ เป็นดินลูกรัง และร้อยละ ๑๐ เป็นดินเหนียว ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบจึงเหมาะสมต่อการทำนาปลูกข้าว

ลักษณะอาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ ๗๐ ของประชากรในตำบล ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป การทำนาปลูกข้าวเป็นเกษตรกรรมหลักรองลงมาเป็นการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีการสานกระติบข้าวเป็นอาชีพเสริมรายได้ยามว่างเว้นจากการทำนา

ทรัพยากรและการท่องเที่ยว
ตำบลนาคูณใหญ่อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาหว้าเพียง ๕ กฺดลเมตร จึงมีวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงสถานที่น่าสนใจให้มาเยือน เช่น วัดพระธาตุประสิทธิ์ งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวญ้อ เป็นต้น

การเมืองการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙) มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น ๗ เขตเลือกตั้ง เขตละ ๒ คน รวมเป็น ๑๔ คน

mungmee

Share: