กองคลัง

ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย สอนแสง
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
084-7982951

พิษณุพงษ์ ถามะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
092-2679100

นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
080-1840586

– ว่าง –
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.อุทุมพร  ไหลอุดี
ผช. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
065-0905595

น.ส.ลลิตา  มนตรีคหภิเนตร
ผช. เจ้าพนักงานพัสดุ
062-9929686

นางสาวกชพรรณ ไหลอุดี
ผช. เจ้าพนักงานธุรการ
080-4619887

นางสาวสุดารัตน์ ไชยแพทย์
คนงานทั่วไป
088-6403836

นางสาวศุภรัตน์  ประขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
063-0158634

 

 

กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี จัดทำทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล การรวบรวมทำข้อมูลสถิติของเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน การตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น ของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ และแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมรับชำระเงินเขียนใบเสร็จรับเงินจัดทำทะเบียน รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งหมด งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองคลังและแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ รับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงานเทศบาล งานจัดทำภาษีเงินได้ ภาษีที่นา คุมงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อสัญญาจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานการซื้อและการจ้างทุกๆ วิธี งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจ่างพัสดุแลเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ควบคุมการทำบัญชีการเบิกจ่ายเงิน การจัด ทำรายงานทางการเงินและบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบรายรับ- รายจ่ายประจำปี ตลอดจนการทำทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและ จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประการ งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คแลจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดหา รายได้ของเทศบาล พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีอากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บหนังสือแจ้งให้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์หรือคำร้อง ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด ของแต่ละปี การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ชำระภาษีชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการงานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรายได้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดินการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามและรหัส ประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อ เจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษีการปรับปรุง ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ตลอดจนการจัดเก็บ และดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้นำไป เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ เร่งรัดและติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่าธรรมเนียม ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนสามารถนำไปเป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ของเทศบาลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

mungmee

Share: