วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
” บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจในการพัฒนา(Mission)
จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ได้นำมากำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจได้ 14 ภารกิจ ดังนี้

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งหมู่บ้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีของประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม
จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
การดำเนินนโยบายตามปรัชญาท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

mungmee

Share: