อำนาจหน้าที่

03อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ประกอบก้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฏหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (ส.อบต.) สงสัยการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง

2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง
3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายก อบต. จะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาฯโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตตำบล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชนมิให้นายก อบต.(ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาฯ มีอำนาจปรับ-ลดลงงบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ

หน้าที่หลักของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารจากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภา อบต. จะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่
ก. สมาชิกสภาฯในฐานะตัวแทนของ อบต. พึงรับทราบว่านายก อบต. มีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงาน อบต. อย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายก อบต. ต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภา อบต.
ข. สมาชิกสภาฯสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายก อบต. ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น
ค. สมาชิกสภาฯสามารถตรวจสอบการทำงานของนายก อบต. ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้
ง. นายก อบต. ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานอบต.
2) การตรวจตราข้อบัญญัติต่างๆ (ข้อบัญญัติในกิจการของสภาหรือข้อบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป
3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้
ก. การเสนอญัตติ
ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร อบต. (นายก อบต.,รองนายก อบต.)
ค. การอภิปราย
ง. การแปรญัตติ
จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ)
4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้
ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา
ข. การให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต. (ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม)
5) มีมติให้สมาชิกสภาฯพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติ อบต. (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่ อบต. หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาฯ โดยมีสมาชิกสภาฯจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาฯพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาฯมีมติ
6) มีมติให้ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติ อบต. (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาฯมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาฯ ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาฯจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาฯพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาฯทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาฯมีมติ
7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น

mungmee

Share: