Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

นโยบายในการบริหาร

นโยบายการบริหารงาน คำแถลง…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

จัดแบ่งการบริหารงานเป็น ด…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ สภาองค์กรการ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการ : องค์การบริหารส…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...