กองสวัสดิการสังคม

นางสาวฉันทนา บุพศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
082-4921954

นายสรรค์ชัย  มุงแสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกิตติยา น้อยนาง
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนิสา ปิลอง
พนักงานจ้างทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดการระเบียบชุมชนการจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์สภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งภาระกิจในหน่วยงานออกเป็น 3 งาน คือ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์, งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ, งานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, งานสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ, งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี, งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ,งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน, งานศูนย์พัฒนาครอบครัว, งานฌาปนกิจสงเคราะห์, งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์, งานข้อมูลแรงงาน, งานจัดระเบียบชุมชน, งานสวนสาธารณะ, งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น, งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา, งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งงานประสานการพัฒนากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องฯ
งานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย งานแก้ไขปัญหาความยากจน, งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท, งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ, งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน, งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ, งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร, งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร, งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร, งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต, งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย, งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธ์พืช, งานส่งเสริมสนับสนุนการตลอดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน, งานเครือข่ายผู้สูงอายุ, งานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน, งานพัฒนากองทุนชุมชน, งานพัฒนาองค์กรชุมชน, งานฝึกอบรมประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ, งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี, งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย, งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน, งานพัฒนาเยาวชน, งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน
งานธุรการประจำกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานด้านสารบรรณ, งานด้านการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม, งานด้านการบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีพัสดุเก็บรักษาในสำคัญหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ, งานด้านการควบคุมวันลา, งานด้านการโอนเงิน งานด้านการทำฎีกาทุกประเภท, งานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม, งานด้านการขอความเห็นชอบในการอนุมัติจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ของกองสวัสดิการสังคม เป็นต้น

mungmee

Share: