นโยบายในการบริหาร

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
ในวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
ในวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นั้น กระผมนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ในนามผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ขอแถลงนโยบายในการบริหาร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรงจากประชาชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ผมได้รับเลือกตังจากประชาชนโดยเสียงส่วนใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ 4 ปี เป็นระยะเวลาที่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้ผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และยึดหลัก 4 ประการ คือ

ความโปร่งใส
ความเป็นธรรม
ความประหยัด
ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยมีหลักการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ การบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักมีส่วนร่วมหลักรับผิดชอบและหลักคุ้มค่า

กระผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่โดยมีเจตนาที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำและอาจจัดทำตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เป็นไปตาม ภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ดังนี้

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
1.1 ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับเรียนต่อในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานและความเป็นเลิศทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการและด้านอาคารสถานที่
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาตามอำนาจหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ทำได้
1.4 ส่งเสริมการดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาและการจัดการต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา
1.5 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา การกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
1.6 เตรียมการรับโอนสถานศึกษาของรัฐ ที่มีความพร้อมและต้องการเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่น ห้องสมุดประชาชน lnternet ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม
1.9 จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกในเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความเชื่อมั่นในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ และมีวินัยอย่างเป็นรูปธรรม
1.10 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทยในท้องถิ่นที่เคยปฏิบัติมา
1.11 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและการเข้ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมของเยาวชนประชาชนแต่ละวัยอย่างต่อเนื่อง
1.12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป
2. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยจัดรูปแบบการบริการแบบเชิงเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมและบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารสาธรณสุขและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
2.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกันและประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างจิตสำนึกในความ “รักท้องถิ่น”
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็งมีความสงบสะดวกปลอดภัย มีระเบียบวินัยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีความสุข
2.7 จัดบริการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้า ขยะมูลฝอย ที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีสวยงามอยู่เสมอ
2.8 จัดให้มีการจักการบริการที่ดีมีที่รับรองขยะและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายขยะไปทิ้งให้เป็นที่
2.9 ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.10 ส่งเสริมการกีฬา สันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยจัดหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน
3.นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูนใหญ่ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติด
3.2 ส่งเสริมการป้องและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ผู้อายุ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
3.3 พัฒนาการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนให้มี มาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
3.4 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3.6 ส่งเสริมและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวแก้บัญหายาเสพติด
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และขุดลอกแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนลูกรังและสายหลัก สายรอง และซอยต่าง ๆ ให้สามรถใช้การได้อย่างสะดวก เพื่อการปลอดภัยในการสัญจรไปมาตามถนนปลอดหลุมปลอดภัย
4.2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4.4 ส่งเสริมดูแลเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคให้ประชาชน ได้ใช้น้ำและดื่มน้ำที่สะอาดทั่วถึงกัน (น้ำประปาดื่มได้)
5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าตามยุคกระแสโลกาภิวัฒน์
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีม้าน กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว โดยสนับสนุนให้กลุ่ม สตรีแม่บ้านได้มีกิจกรรมเสริม นอกจากงานประจำที่ทำอยู่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แกกลุ่มฯ
5.3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปศุสัตว์โดยนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่างๆ
5.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนตั้งกลุ่มอาชีพอื่นได้ ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประชาชนมีส่วนร่วม
6.นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่จัดประชุม ประชาคม จัดเวทีประชุมสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน
6.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อได้รับการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงในการทำงานได้ ตลอดจนการจัดประชุม ประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้รับทราบ
6.3 ปรับปรุงระบบบริการ เพื่อให้ประชาชนมีความพอใจให้มากที่สุด
6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการบริการปะชาชนเกี่ยวกับภาษีของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม

กฎหมายกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

จัดการให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำทางบก
การรักษาความสะอาด ถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
คุ้มครองและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยการจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่อาจทำได้

ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร
ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและการดำเนินงานกิจการกลุ่มต่างๆในตำบล
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่จะยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาตำบลนาคูณใหญ่ ให้สมกับเจตนารมณ์ของประชาชน ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ จะให้ความร่วมมือความอนุเคราะห์ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเพื่อนำพานโยบายดังกล่าว ไปสู่การพัฒนาตำบลนาคูณใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลนาคูณใหญ่ จึงนำเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับทราบนโยบายที่ได้รับกำหนดไว้ดังที่แถลงมา

mungmee

Share: