โครงสร้างหน่วยงาน

ผังโครงสร้างการเมืองบริหาร
ผังโครงสร้างการเมืองสภา
โครงสร้าง

จัดแบ่งการบริหารงานเป็น ดังนี้

 – ฝ่ายบริหาร

 – ส่วนราชการภายใน

1.สำนักปลัด

2.กองคลัง

3.กองช่าง

4.การการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.กองสวัสดิการสังคม

Share: