กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศึกษานิเทศก์ งานกิจกรรมนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ เด็กเยาวชนและ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา หลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา การวางแผนการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
โดยแบ่งภาระกิจในหน่วยงานออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

Share: