Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายปัจจัยไทยธรรม ถวายสังฆทาน ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑,๗ และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา รอบหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ข้าราชการ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง เสริมภูมิคุ้มกัน และทะนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในเขตตำบลนาคูณใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2557 และ พิธี “ปฏิญาณตน คนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

16 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญนายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

9 กรกฏาคม 2567เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆในตำบลนาคูณใหญ่ครบท้ง ๗ หมู่บ้านรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ โรงเรียน วัด รพ.สต.ตำบลนาคูณใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้คณะผู็บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้จัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมทำความสะอาด ๕ ส. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

2 กรกฎาคม 2567เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพ มีสุขภาวะที่ดี

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการรณรงค์และส่งเสริม การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนา…

Continue Reading...