Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้ นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) พร้อมด้วย นางจารุทัศน์ ไหลอุดี และนางกนิษฐา ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนชุมชนประสานมิตร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ จำนวน ๔ แห่ง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดกิจการรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้าง ความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

23 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น.นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเสวนา ไทอีสาน โฮมแฮง เบิ่งแญงสุขภาวะ ในหัวข้อ ความพร้อมของภาคีสุขภาวะอีสานสำหรับรองรับสังคมสูงวัย ประเด็น รูปธรรมความสำเร็จ ของท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับ สสส.ในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร จากสำนักงานประสานการพัฒนานโยบายรองรับสูงวัย ดร.พัชราพร ควรรณสุ หัวหน้างานการรักษาพยาบาลชุมชนและหัวหน้างานยุทธศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และนายธุวชิต เจริญเกียรติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ คือ นางภุมรินทร์ สุวรรณชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่อย่างต่อเนื่อง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรมะ ถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดป่าส่ว่างบูรพาราม บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ ๖ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน(บวร)ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนร่วมกัน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้ เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริกาส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทราบ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรมะ ถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดศรีสว่างจ บ้านนาคูณน้อย หมู่ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน(บวร)ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนร่วมกัน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกับผู้ปกครองเด็ก และการแนะนำผู้ปกครองใช้ line officials การดูแลและการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัย

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่(ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กอายุ ๓-๕ ปี) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง และอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในท้องถิ่น และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาค…

Continue Reading...