องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุนิสา ปีลอง ลงสำรวจกลุ่ม เปราะบางตำบลนาคูณใหญ่ จำนวน ๔- ราย รวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ ของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่

mungmee

Share: