วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น ตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการประมงพื้นบ้านให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ หนองกุดเป่ง หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการประมงพื้นบ้านและเพื่อให้ประชาชนร่วมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้่ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสัคว์น้ำจืดในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่นยืน ร่วมกับ นายอำเภอนาหว้า,ประมงจังหวัดนครพนม,ประมงอำภอนาหว้า,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนานาหว้า พร้อมคณะ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือ พร้อมคณะ,คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาคูณใหญ่,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ โดยมี ดร.ศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

mungmee

Share: