รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ (ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร จะเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนอกเขตในกรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้เด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. การรับเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มต้นปีการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดังนี้
– เด็กที่มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หมายความว่า เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2564
– เด็กที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หมายความว่า เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563
– เด็กที่มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หมายความว่า เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562
3. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
6. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นสมัคร
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
1. ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่(ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ
2. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ (ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร ในเวลาราชการ
4. วันมอบตัว
ผู้ที่สมัครเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

Share: