ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 22) ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปภายในตำบล หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมาสนใจฝึกซ้อมกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาเป็นทีมเสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัยรู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความมีคุณภาพของอนาคตของชาติต่อไป

mungmee

Share: