ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมบ้านเพื่อทุกคน (UDC) มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ จัดโครงการอบรมการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ,ผู้ดูแลผู้สูงอายุ , cg และประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลนาคูณใหญรวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่ออบรมให้ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universaling: UD) และหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการระดมความคิดเห็นการจัดการอาหารของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่แผนการดำเนินงานในระยะถัดไป

Share: