วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่(ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กอายุ ๓-๕ ปี) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม โดยเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง และอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในท้องถิ่น และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา

mungmee

Share: