วันนี้ เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริกาส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทราบ

mungmee

Share: