23 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น.นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเสวนา ไทอีสาน โฮมแฮง เบิ่งแญงสุขภาวะ ในหัวข้อ ความพร้อมของภาคีสุขภาวะอีสานสำหรับรองรับสังคมสูงวัย ประเด็น รูปธรรมความสำเร็จ ของท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับ สสส.ในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร จากสำนักงานประสานการพัฒนานโยบายรองรับสูงวัย ดร.พัชราพร ควรรณสุ หัวหน้างานการรักษาพยาบาลชุมชนและหัวหน้างานยุทธศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และนายธุวชิต เจริญเกียรติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

mungmee

Share: