ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตาม
mungmee

Share: