โครงการ การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพ มีสุขภาวะที่ดี

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, ผู้สูงอายุตำบลนาคูณใหญ่ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมโครงการ การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพ มีสุขภาวะที่ดี และเกิดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: