องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมคมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่, บางกรรม เริงฤทธิ์ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะครู ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับ การต้อนรับจากนายไชยยงค์ ไปวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ, นายชนกกรรจ์ บุญวงศ์ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ, นายปรีดา นนทะนำ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะ โดยการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่ดีต่อไป

Share: