องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมคมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธราเทพ เตมีรักษ์, อ.ขุลีวัลย์ รักษาภักดี, อ.สรินดา อุคำ และนักศึกษา ได้จัด โครงการพัฒนา พนักเรียนศูนย์พัฒนา ก ก โดยใช้รูปแบบการสอน Tale Based Learning (นิทานเป็นฐาน) บูรณาการผ่าน 5 กิจกรรมหลักประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะ FF สำหรับเด็กปฐมวัย ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชนะสังวร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคูณใหญ่ (ม่วง) เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กช่วงอายุ ๒๕ ปี ให้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้รูปแบบการสอน Tale Based Learniny (นิทานเป็นฐาน) บูรณาการผ่าน 5 กิจกรรมหลักประจำวัน เพื่อส่งเสริม ทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพ สนุกสนาน รื่นเริง มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี

Share: