สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัด โครงการอบรมและรณรงค์เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 22 กันยายน 2565 กิจกรรมที่ 1 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ตะหนักถึง ภัยยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน อสม. เด็ก เยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.นาคูณใหญ่ จำนวน 175 คน กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอนาหว้า “กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชน จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล นาคนใหญ่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในตำบลนาคูณใหญ่ จำนวน 25 คน

Share: