วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และนายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมและกองช่างร่วมกับผู้นำท้องที่ ,ท้องถิ่น และอพม ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุในตำบลนาคูณใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จำนวน 5 หลัง เพื่อเสนองบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป

Share: