วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.40 น. – 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ,นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย สอนแสง ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นายนัธทวัฒ์ แสงสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด , นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , นายรังสรรค์ กุลวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลพื้นที่ ชุมชนหมู่ที่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีตัวแทน นำเสนอ หมู่ที่ 2 และหมู่ 3 คือ นายเจ๊ก ธิพุเทน ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ (อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) เป็นผู้นำเสนอเพื่อคัดเลือกพื้นที่ชุมชน (เมธีวิจัย) จำนวน 13 พื้นที่ในประเทศ โดยคัดเลือกพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับปรุงชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในโครงการ “Monitoring and evaluating community improvement to develop and facilitate Thailand Well-being and Age-friendly community” โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

mungmee

Share: