วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อม นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม โดยการนำของ นายพิมะ แสงมณี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ จำนวน 33 คน ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปถึงความเป็นมาและศึกษาถึงความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองในแต่ละตำบลต่อไป

Share: