องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UDC) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดอบรม “บทบาทของ อสม.และผู้ดูแลผู้สูงอายุในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านชุมชน อบต.นาคูณใหญ่”

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UDC) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดอบรม “บทบาทของ อสม.และผู้ดูแลผู้สูงอายุในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านชุมชน อบต.นาคูณใหญ่” ในวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่ออบรมให้ความความรู้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านในชุมชน ตำบลร่วมกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่ และนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ให้แนวทางและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

mungmee

Share: