โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก) ประจำปี1 งบประมาณ 2566

ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และนายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคมที่ดูแลงานด้านสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนาหว้า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนาหว้า และอำเภอนาหว้า จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก) ประจำปี1 งบประมาณ 2566 ณ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนอำเภอ นาหว้า ให้มีความรู้ความเข้าใจการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกก ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือนและสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นโดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนประสานมิตร จำนวน 10 คนและเด็กนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาหว้า จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน และ นายธุวานนท์ หลักคำ ปลัดอำเภอนาหว้า (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาหว้า มาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมให้มุมมองในการต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชนในอนาคตยุค 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Share: