หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆในตำบลนาคูณใหญ่ครบท้ง ๗ หมู่บ้านรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ โรงเรียน วัด รพ.สต.ตำบลนาคูณใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

mungmee

Share: