วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. โดยนายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานวันแรก จากมหาวิทยาลัยนาหว้ามหาวิทยาลัยนครพนม ในระดับชั้น ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาการบัญชี จำนักศึกษาทั้งหมด 7 คน และได้ส่งมอบนักศึกษาให้แต่ละกองงานที่เหมาะสมกับสายงานของนักศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาต่อไป

Share: