ในระหว่างที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ,ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย สอนแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (เรียนรูปธรรมพื้นที่ ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ต่อไป


Share: