วันนี้ 15 มีนาคม 2562 ด้วย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกับ อบต.นาคูณใหญ่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม การนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นด้วย เทคโนโลยีและภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

Share: