เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 9:00 น นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมการฝึกงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา 3 เดือน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานฯ จากวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 ราย ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีให้แก่นักศึกษาทั้งหมดดังกล่าวอันประกอบไปด้วย 1 วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน วิทยากรโดย นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 วิชาการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน วิทยากรโดย นางกชพรรณ ไหลอุดี เจ้าหน้าที่งานธุรการ กองคลัง 3 การสร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันอันพึงประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ วิทยากรโดย นางลมัย โทรสวนจิตร เจ้าหน้าที่ งานธุรการ กองช่าง 4 การให้ความรู้ในเรื่องลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ประการของนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานฯ วิทยากรโดย นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

Admin

Share: