องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี, ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาคูณใหญ่ ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคูณใหญ่ (ม่วง), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนะสังวร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กช่วงอายุ ๒-๕ ปี ให้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Share: